[oud] Aardgas in de energiemix

Waarom hebben wij aardgas nodig in onze energiemix?

Momenteel bestaat ons primair energieverbruik voor 40% uit aardgas, 39% uit olie en 14% uit kolen. Maar 6% van onze energie komt op dit moment uit hernieuwbare bronnen. Dit aandeel zal op weg naar 2050 sterk moeten groeien. Om in de tussentijd aan de Nederlandse energiebehoefte te kunnen voorzien, heeft, Nederlands aardgas de voorkeur boven geïmporteerd aardgas, olie en kolen (zie Ladder van 7).

Aardgas, als hoogwaardige energiebron, zal straks gericht worden ingezet, dus alleen daar waar het nuttig én nodig is. Bijvoorbeeld door aardgas te gebruiken voor hoogwaardige toepassingen en minder voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Want dat bedraagt op dit moment  50% van ons totale aardgasgebruik. Terwijl voor het verwarmen van huizen een temperatuur van zo’n 20 graden Celsius al voldoende is en dat kan ook met lokale opwekking door bijvoorbeeld  groen gas of aardwarmte. Aardgas kan zorgen voor temperaturen van wel 1500 graden, en is dus bij uitstek geschikt voor de industrie, die veel warmte vraagt. Zoals bijvoorbeeld bij de productie van staal en aluminium of glas en in de zout en chemie industrie.

Nederlands aardgas is de fossiele brandstof met de minste CO2-uitstoot. Importgas heeft een klimaatimpact die aanmerkelijk hoger is dan binnenlands gas. Afhankelijk van de herkomst, kan het gas dat je van ver haalt tot 34% hogere broeikasgasemissies leiden. Het gebruik van kolen veroorzaakt 2 keer zoveel CO2 als het inzetten van aardgas voor dezelfde hoeveelheid opgewekte energie. Overigens is een groot deel van de CO2-reductie in Europa in de laatste 15 jaar te danken aan het gebruik van aardgas, als vervanger van meer vervuilende energiebronnen, zoals kolen en bruinkool.

Een snelle CO2 winst is te behalen door in de scheepvaart, wegtransport en luchtvaart vaker aardgas (LNG) in plaats van  brandstof te gebruiken.

Aardgas is een belangrijke brandstof voor onze energiecentrales. Het kan worden opgeslagen in ondergrondse bergingen (Norg, Alkmaar, Zuidwending, Epe) en ingezet wanneer nodig. Daarmee is het een betrouwbare back-up voor de dagen dat we  minder energie met wind en zon kunnen opwekken dan we op dat moment consumeren. Bijvoorbeeld op extreem koude dagen waar extra energie nodig is voor de warmtevoorziening. Dit is één van de manieren waarop aardgas de transitie naar een volledig duurzame en CO2-arme energievoorziening in 2050 ondersteunt.